• materday3.jpg
  • materday4.jpg
  • materday5.jpg
  • materday6.jpg
  • materday2.jpg

อบรมปฏิบัติการ

อบรมปฏิบัติการ

ข่าว ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 เครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 ที่ประกอบด้วยโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาดีวิทยา โรงเรียนพญารามวิทยา โรงเรียนสุรินทร์ภักดี โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม และโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ได้จัดการอบรมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี 2561 ให้กับผู้บริหาร ครูโรงเรียนในเครือข่าย โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มาเป็นประธาน นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา…
Readmore

อบรมปฏิบัติการ

อบรมปฏิบัติการ

ข่าว ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 เครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 ที่ประกอบด้วยโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาดีวิทยา โรงเรียนพญารามวิทยา โรงเรียนสุรินทร์ภักดี โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม และโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ได้จัดการอบรมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี 2561 ให้กับผู้บริหาร ครูโรงเรียนในเครือข่าย โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มาเป็นประธาน นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา…
Readmore

ปราสาทเมืองที

12-08-2561 Hits:5 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา Super User - avatar Super User

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองที ภายในบริเวณวัดจอมสุทธาวาส  ปราสาทเมืองทีเป็นปราสาทแบบเขมรที่ได้รับการดัดแปลงในสมัยหลังเช่นเดียวกับ ปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทก่อด้วยอิฐฉาบปูน มี 5 หลัง สร้างรวมกันเป็นหมู่บนฐานเดียวกันหลังหนึ่งอยู่ตรงกลาง และอีก 4 หลังอยู่ที่มุมทั้ง 4 ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 หลังซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง หลังกลางมีขนาดใหญ่สุด มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ตัวเรือนธาตุตันทึบไม่มีประตูเนื่องจากการดัดแปลง ส่วนหลังคาทำเป็นชั้นมี 3 ชั้นเลียนแบบตัวเรือนธาตุ ส่วนยอดบนหักหาย นับเป็นโบราณสถานเขมรอีกแบบหนึ่งที่นิยมสร้าง คือ มีปราสาทหลังกลางเทียบเท่าเขาพระสุเมรุ และมีปรางค์มุมทั้งสี่ตามความเชื่อในลัทธิศาสนาพราหมณ์ แต่ไม่พบจารึกหรือลวดลายทางศิลปะที่สามารถบอกว่าสร้างขึ้นเมื่อใดการเดินทาง...

Read more